I.M.I. AUTO spol. s r.o.
Cabajská cesta 10
949 01 NITRA

Predaj:
0911 291 776

Servis:
0911 291 755

Podmienky

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRE PRÍPAD POŠKODENIA, ZNIČENIA ALEBO KRÁDEŽE

VŠEOBECNÁ ČASŤ
Čl. 1

1. Tieto zmluvné dojednania sa vzťahujú na zmluvné poistenie (ďalej len poistenie) motorových vozidiel fyzických, podnikajúcich fyzických a právnických osôb pre prípad ich poškodenia, zničenia alebo krádeže.

2. Pre poistnú zmluvu (ďalej len zmluva) uzatvorenú medzi poisteným a Slovenskou poisťovňou, a.s. (ďalej len poisťovňa) platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku (ďalej len VPP - M), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a aj tieto zmluvné dojednania.

 

PREDMET POISTENIA A MIESTO POISTENIA
Čl. 2

1. Predmetom poistenia sú motorové vozidlá vyznačené v poistnej zmluve a za tieto sa považujú:
a) Jednostopové motorové vozidlá a motorové trojkolky s hmotnosťou do 400 kg. Sem patria všetky motocykle, mopedy, skútre a bicykle s pomocným motorom, ako i sidecary a motorové trojkolky do 400 kg.
b) Dvojstopové motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3.500 kg a motorové trojkolky s hmotnosťou nad 400 kg. Sú to osobné automobily určené svojou konštrukciou hlavne na dopravu osôb, ich batožiny alebo nákladu a majú najviac 9 sedadiel, vrátane sedadla pre vodiča ako sedan, coupé, cabriolet, roadster, osobné kombi môže to byť odvodené od malého nákladného automobilu, ale za sedadlom vodiča musí byť ešte jedno bočné okno a tiež viacúčelové osobné automobily na príležitostnú dopravu tovaru, terénne osobné automobily, vrátane motokár.
c) Nákladné motorové vozidlá sú to vozidlá, ktoré svojou konštrukciou sú určené hlavne na dopravu nákladov. Môžu taktiež ťahať príves.
d) Autobusy sú to automobily, určené na dopravu osôb a ich cestovných batožín, ktoré majú viac než 9 miest pre sediacich cestujúcich, vrátane miesta pre vodiča. Môžu byť jednopodlažné alebo dvojpodlažné a môžu tiež ťahať príves.
e) Traktory.
f) Návesy - sú to prípojné vozidlá konštruované na spojenie s ťahačom návesov, pri ktorých sa podstatná časť ich celkovej hmotnosti prenáša na ťahač návesu.
g) Prívesy - sú to prípojné vozidlá, pri ktorých len nepodstatná časť ich celkovej hmotnosti sa prenáša na ťažné vozidlo.

2.Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré počas trvania poistenia nastanú na území SR, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté, že sa týka aj poistných udalostí, ktoré nastanú mimo územia SR.

POISTENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA PRE PRÍPAD POŠKODENIA, ZNIČENIA ALEBO KRÁDEŽE
Čl. 3

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže motorového vozidla (ďalej len "vozidlo") alebo jeho časti. Poistené je vozidlo, jeho časti a jeho povinná a obvyklá výbava. Obvyklá výbava je výbava dodávaná pre daný typ vozidla, je nainštalovaná vo vozidle a pri dojednávaní poistenia sa vyznačí v zmluve. Povinná výbava je predpísaná platnými právnymi predpismi. Na ďalšie doplňujúcu výbavu sa poistenie vzťahuje len vtedy, ak je to dojednané v zmluve.

2. Z poistenia pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže vozidla alebo doplňujúcej výbavy vznikne právo na plnenie ak:
a) poistené vozidlo alebo doplňujúca výbava boli poškodené alebo zničené požiarom, výbuchom, bleskom, víchricou, povodňou alebo záplavou, ľadovcom, zosúvaním pôdy, zrútením skál a zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasením dosahujúcim aspoň 6. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia (MCS), zásahom cudzej osoby, nárazom vozidla na prekážku a podobne,
b) poistené vozidlo, jeho časti k nemu pripevnené alebo v ňom uzamknutá alebo pripevnená povinná a obvyklá výbava boli ukradnuté.

3. Právo na plnenie vznikne aj vtedy, ak poistená vec bola poškodená, zničená, ukradnutá alebo stratená v priamej súvislosti s niektorou udalosťou uvedenou v tomto článku, ktorá nastala počas trvania poistenia.


Čl. 4

1. Právo na plnenie nie je, ak vozidlo alebo jeho časti boli poškodené alebo zničené:
a) v dôsledku ich funkčného namáhania, prirodzeného opotrebenia alebo v dôsledku únavy materiálu,
b) v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo údržby (nesprávne zasúvanie prevodov, nedostatok hmôt potrebných na prevádzku, prehriatie motora, nesprávne uloženie nákladu a pod.),
c) vykonávaním jeho opravy alebo údržby alebo v priamej súvislosti s týmito prácami,
d) pri jeho vedení osobou, ktorá nemá predpísané oprávnenie na vedenie vozidla,
e) pri činnosti vozidla ako pracovného stroja
f) výbuchom dopravných trhavín,
g) v dôsledku požiaru spôsobeného poruchou vozidla.

2. Ďalej právo na plnenie nie je, ak:
a) vozidlo bolo použité na vojenské účely,
b) vozidlo malo chyby, ktoré boli na ňom už v dobe poistenia a ktoré boli alebo mohli byť známe poistenému, jeho zmocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na to, či boli známe poisťovni,
c) vozidlo malo poškodenia, za ktoré je dodávateľ, zmluvný partner alebo opravca zodpovedný podľa zákona alebo zmluvy,
d) prišlo k podvodu, ktorého sa dopustil zákazník zapožičaním vozidla, pokiaľ predmetom podnikania poisteného je požičiavanie vozidiel a požičané vozidlo nebolo poistenému vrátené v dôsledku podvodného konania, právo na plnenie však vzniká, ak bol páchateľ zistený podľa právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo ukončené trestné konanie aj keď páchateľ nebol odsúdený pre trestný čin,
e) je poistený v omeškaní s platením poistného podľa čl. 8.,
f) poistený spôsobil škodu pri jazde pod vplyvom alkoholu, ktorého obsah v krvi bol väčší ako 1 promile.

3. Právo na plnenie nie je ani vtedy, ak krádež spôsobila osoba podieľajúca sa na prevádzke alebo obsluhe poistného vozidla. Poistnou udalosťou tiež nie je, ak táto udalosť bola spôsobená úmyselným konaním poisteného alebo inej osoby z podnetu poisteného.


Čl. 5.

1. Z poistenia nevzniká právo na plnenie za nepriame škody všetkého druhu (napr. ušlého zisku a škôd, ktoré vznikli keď sa nemohlo používať vozidlo).

2. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla pri pretekoch alebo súťažiach rôzneho druhu, ako aj pri prípravných jazdách na preteky, pokiaľ v zmluve nebolo dohodnuté inak.

3. Z poistenia doplňujúcej výbavy sú vylúčené pneumatiky pre prípad poškodenia alebo zničenia. Pokiaľ však došlo aj k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je poisťovňa povinná plniť, vzniká právo na plnenie aj za poškodené alebo zničené pneumatiky.

4. Z poistenia batožiny a veci osobnej potreby sú vylúčené bicykle, peniaze, šeky, vkladné knižky, listiny, ceniny, cenné zbierky, klenoty, cestovné doklady a preukazy, cestovné lístky a letenky, predmety umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, iné motorové vozidlá a ich časti, plavidlá a lietadlá všetkého druhu, surfy, videokamery a počítače. Poistenie sa tiež nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie lyží pri ich používaní.


PLNENIE ZA POISTNÚ UDALOSŤ

Čl. 6

1. Ak vzniklo majiteľovi vozidla (ďalej len poistenému) právo na plnenie za poistnú udalosť, poisťovňa je povinná vyplatiť mu sumu s odpočítaním dohodnutej spoluúčasti vypočítanú podľa ďalších ustanovení týchto zmluvných dojednaní.

2. Poisťovňa poskytne poistenému plnenie za poistnú udalosť v slovenskej mene.

3. Ak vzniklo právo na plnenie za poistnú udalosť, ktorou vozidlo alebo poistená výbava boli ukradnuté alebo poškodené tak, že primerané náklady na jeho opravu po odpočítaní ceny zvyškov nahradzovaných častí vozidla neprevyšujú cenu, ktorú malo vozidlo bezprostredne pred poistnou udalosťou, poisťovňa je povinná až do výšky tejto ceny vyplatiť sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na jeho opravu, od ktorej odpočíta cenu použiteľných zvyškov nahradzovaných častí vozidla. V prípade nerešpektovania pokynu poisťovne, poisťovňa určí primeranú cenu za opravu vozidla. Poisťovňa má právo z plnenia za poistnú udalosť odpočítať aj doplatok k ročnému poistnému, pokiaľ toto ročné poistné bolo platené v splátkach.

4. Ak bolo vozidlo natoľko poškodené, že primerané náklady na jeho opravu po odpočítaní ceny zvyškov nahradzovaných častí vozidla prevyšujú cenu, ktorú malo vozidlo bezprostredne pred poistnou udalosťou, poisťovňa je povinná vyplatiť sumu vo výške tejto ceny, od ktorej odpočíta cenu použiteľných zvyškov vozidla. Rovnako je poisťovňa povinná plniť za poistnú udalosť, ak bolo vozidlo ukradnuté alebo zničené.

5. Náklad na provizórnu opravu nahradí poisťovňa iba vtedy, ak je tento náklad súčasťou celkového nákladu na opravu a nezvyšuje celkové plnenie za poistnú udalosť a ak nerozhodne poisťovňa po poistnej udalosti inak.

6. Ak však vozidlo bolo poškodené alebo zničené v čase od krádeže do vrátenia vozidla, poisťovňa je povinná plniť za poistnú udalosť; taktiež je povinná plniť za poistnú udalosť, ak pri vedení vozidla osobou, ktorá na to nemá predpísané oprávnenie (čl. 4 ods. 1d), bolo vozidlo poškodené alebo zničené v dôsledku niektorej živelnej udalosti (čl. 3).

7. Ak boli poškodené alebo zničené pneumatiky alebo plné gumové obruče vozidla alebo ak bolo elektrické zariadenie vozidla poškodené skratom, vznikne právo na plnenie za poistnú udalosť len ak došlo
a) súčasne aj k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je poisťovňa povinná plniť,
b) k ich poškodeniu alebo zničeniu zásahom inej osoby ako poisteného a osoby podieľajúce sa na prevádzke a obsluhe poisteného vozidla.

8. Pokiaľ bolo vozidlo poistené do zahraničia a došlo k poškodeniu, za ktoré je poisťovňa povinná plniť za poistnú udalosť, má poistený právo, aby zaňho príslušná zmluvná zahraničná poisťovňa uhradila náklady na opravu vozidla v zahraničí. V tomto prípade je potrebné bezpodmienečne sa spojiť so Slovenskou poisťovňou a.s. odborom zahraničného poistenia GR Bratislava, ktorý rozhodne o oprave vozidla. Pokiaľ poistený nemá takýto súhlas je potrebné vykonať najnutnejšiu opravu potrebnú na to, aby sa vozidlo mohlo vlastnou motorickou silou vrátiť ou a.s.

9. Ak ani toto nie je možné alebo účelné, poistený má právo, aby zaňho zahraničná zmluvná poisťovňa uhradila náklady na odtiahnutie, prechodné uskladnenie a spätnú dopravu nepojazdného vozidla do jeho trvalého stanovišťa v SR, alebo aby mu táto zmluvná zahraničná poisťovňa zakúpila na základe písomnej žiadosti cestovný lístok II. triedy rýchlikom alebo autobusom s miestenkou pre najbližšie spojenie z miesta pobytu v cudzine do najbližšej pohraničnej stanice v SR. Takéto právo vzniká aj všetkým účastníkom jazdy uvedeným vozidlom.

10. O účelnosti, možnosti, spôsobe a rozsahu opravy, ako aj o spôsobe prechodného uskladnenia a spätnej dopravy poškodeného vozidla rozhodne príslušná zmluvná zahraničná poisťovňa v súčinnosti so Slovenskou poisťovňou a.s. odborom zahraničného a.s.

11. Poisťovňa je oprávnená požadovať od poisteného sumu, o ktorú náklady vyplatené v cudzine v súvislosti s poistnou udalosťou prevyšujú plnenie za poistnú udalosť, ktoré je povinná poisťovňa poskytnúť podľa ustanovenia týchto zmluvných dojednaní, pokiaľ poistený nemal súhlas poisťovne na opravu v zahraničí.

12. Podmienkou na poskytnutie plnenia za poistnú udalosť prostredníctvom príslušnej zahraničnej zmluvnej poisťovne je, že poistený predloží tejto poisťovni poistnú zmluvu spolu s písomnou žiadosťou, v ktorej uvedie dôvody a okolnosti prípadu. Na plnenie za poistnú udalosť od príslušnej zahraničnej poisťovne má poistený nárok len v tých štátoch, kde má Slovenská poisťovňa, a.s. uzatvorené so zahraničnými poisťovňami dohody o poskytnutí pomoci.

13. Ak vzniklo právo na plnenie za poistnú udalosť, pri ktorej bola poškodená, zničená alebo ukradnutá batožina prepravovaná motorovým vozidlom (čl. 13 bod 5) poisťovňa je povinná vyplatiť náhradu do výšky ceny, ktorú mala vec bezprostredne pred poistnou udalosťou (časová cena) maximálne do výšky dohodnutej poistnej sumy. Z tejto ceny poisťovňa odpočíta hodnotu prípadných zvyškov poškodenej veci.


Čl. 7

1. Poisťovňa je povinná poskytnúť plnenie za poistnú udalosť zodpovedajúce nákladom, ktoré bol poistený povinný vynaložiť dôvodov bezpečnostných, hygienických alebo iného verejného záujmu na odstránenie zvyškov poisteného vozidla, ktoré bolo poškodené alebo zničené poistnou udalosťou.

2. Poisťovňa je povinná poskytnúť plnenie za poistnú udalosť, ktorým uhradí primerané náklady spojené s dopravou vozidla, poškodeného poistnou udalosťou za účelom jeho opravy.


PLATENIE POISTNÉHO
Čl. 8

1. Poistený je povinný platiť poistné za dohodnuté poistné obdobie v dohodnutých splátkach. Ak poistné nebolo zaplatené v dohodnutom termíne, poisťovňa nie je povinná plniť, iba ak poistná udalosť nastala až po zaplatení poistného.

2. Poistné obdobie je rok a poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia, pričom toto poistné je možné platiť v dohodnutých splátkach a termínoch.

3. Jednorázové poistné z krátkodobého poistenia do zahraničia sa uhradí v plnej výške v dohodnutom termíne pred cestou do zahraničia a poistenie nadobúda účinnosť po prekročení štátnej hranice len v prípade, ak je poistné zaplatené.


POVINNOSTI POISTENÉHO
Čl. 9

Poistený je povinný dodržiavať povinnosti stanovené Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku a týmito zmluvnými dojednaniami. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v tomto článku, poisťovňa je oprávnená primerane znížiť plnenie z poistnej udalosti.

ZĽAVA NA POISTNOM - BONUS
(Platí len pre dvojstopové vozidlá osobné, nákladné a autobusy, ktorých majiteľom sú fyzické osoby).


Čl. 10

Zľava na poistnom (bonus) sa poskytuje len na dvojstopové vozidlo z ročného poistného za príslušné riziká automaticky vždy od najbližšieho ročného poistného obdobia, ktoré uplynie po 1, 2, 3, 4 a 5 ročnej nepretržitej dobe poistenia a nezavinenom š uplynie po
Poskytuje sa takto:
- po 1 ročnom bezškodovom priebehu 10 % z ročného poistného
- po 2 ročnom bezškodovom priebehu 20 % z ročného poistného
- po 3 ročnom bezškodovom priebehu 30 % z ročného poistného
- po 4 ročnom bezškodovom priebehu 40 % z ročného poistného
- po 5 ročnom bezškodovom priebehu 50 % z ročného poistného.
Za nezavinenú poistnú udalosť sa považuje každá škoda, pri ktorej poistený hodnoverne preukáže, že ju nezavinil čiastočne ani poistený a ani osoby zúčastňujúce sa na prevádzke vozidla. Škody, za ktoré poisťovňa neplnila za poistnú udalosť (nevyplatila poistnú náhradu) neovplyvňujú nárok na zľavu (napr. poistený neuplatní nárok na plnenie za poistnú udalosť).
Pri zavinení poistnej udalosti sa zníženie zľavy vykoná taktiež automaticky od najbližšieho poistného obdobia, stupňovite takto:
- z 50 %-nej zľavy na 40 %-nú
- z 40 %-nej zľavy na 30 %-nú
- z 30 %-nej zľavy na 20 %-nú
- z 20 %-nej zľavy na 10 %-nú
- z 10 %-nej zľavy na 0 %-nú.
Úplné odobranie zľavy pri poistnej udalosti sa vykoná len vtedy ak poistený spôsobil škodu pri jazde pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok.

PRIRÁŽKA NA POISTNOM - MALUS
(Platí len pre dvojstopové vozidlá osobné, nákladné a autobusy, ktorých majiteľom sú fyzické osoby).


Čl. 11

Prirážka na poistnom (malus) pre dvojstopové vozidlá sa počíta len z ročného poistného za príslušné riziká, z ktorého sa vychádzalo pri dojednaní poistnej zmluvy vždy od najbližšieho ročného poistného obdobia, pokiaľ poistený zavinil čiastočne alebo v plnej miere poistnú udalosť. Toto ustanovenie sa týka poisteného alebo osoby zúčastňujúcej sa na prevádzke vozidla. Prirážka na poistnom sa pripočítava od najbližšieho ročného poistného obdobia a v priebehu uplynulého roka sa sleduje počet poistných udalostí a na základe ich počtu sa prirážka na poistnom (malus) určuje takto:
- pri 1. poistnej udalosti v jednom roku bez prirážky
- pri 2. poistnej udalosti v jednom roku 10 % z ročného poistného
- pri 3. poistnej udalosti v jednom roku 20 % z ročného poistného
- pri 4. poistnej udalosti v jednom roku 40 % z ročného poistného
- pri 5. poistnej udalosti v jednom roku 50 % z ročného poistného
- pri 6. poistnej udalosti v jednom roku 100 % z ročného poistného
pri ďalších poistných udalostiach sa prirážka už nezvyšuje. Rok predstavuje poistné obdobie.
Pokiaľ v ďalšom roku s príslušnou prirážkou na poistnom bude mať poistený menší alebo rovnaký počet poistných udalostí, bude prirážka na poistnom taká ako v predchádzajúcom roku. Prirážka na poistnom sa počíta vždy z poistného, z ktorého sa vychádzalo pri uzatváraní poistnej zmluvy.
Pri ďalšom bezškodovom priebehu poistného obdobia je znižovanie prirážky na poistnom takéto:
- z 100 % na 50 % po 2 roč. bezškod. priebehu od posled. úpravy
- z 50 % na 40 % po 1 roč. bezškod. priebehu od posled. úpravy
- z 40 % na 30 % po 1 roč. bezškod. priebehu od posled. úpravy
- z 30 % na 20 % po 1 roč. bezškod. priebehu od posled. úpravy
- z 20 % na 10 % po 1 roč. bezškod. priebehu od posled. úpravy
- z 10 % na 0 % po 1 roč. bezškod. priebehu od posled. úpravy.
Od tohto termínu sa začína poistenému počítať lehota na získanie zľavy na poistnom (bonusu). Nevyhnutnou podmienkou pre priznanie bonusu, resp. malusu je dojednanie poistenia pre prípad:
- poškodenia alebo zničenia motorového vozidla.
alebo
- poškodenia, zničenia a krádeže motorového vozidla.
Na iné prípady sa bonus, resp. malus nevzťahuje.


VÝKLAD POJMOV
Čl. 12

1. Poškodením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú je objektívne možné odstrániť opravou a aj napriek poškodeniu je však vec použiteľná na pôvodný účel.
2. Zničením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, a preto už vec ďalej nie je možné používať na pôvodný účel.
3. Pod krádežou sa rozumie privlastnenie si poistnej veci alebo jej časti tak, že sa jej páchateľ zmocnil ďalej uvedenými spôsobmi:
a) do vozidla sa dostal tak, že ho otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené na jeho riadne otvorenie,
b) do vozidla sa dostal inak ako dvermi alebo vozidlo ukradol tak, že ho odtiahol alebo odviezol,
c) v motorovom sa ukryl a po jeho uzamknutí sa zmocnil tohto vozidla alebo jeho výbavy,
d) vozidlo otvoril originálnym kľúčom alebo zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou, vlúpaním alebo lúpežným prepadnutím,
e) zmocnil sa povrchových častí pripevnených zvonku k vozidlu,
f) v prípade dopravnej nehody sa jej zmocnil aj bez prekonania prekážky, ale len vtedy, ak bol poistený zbavený možnosti ju opatrovať.

4. Ak ku krádeži poistenej veci nedošlo spôsobom uvedeným v bode 3, vznikne právo na plnenie za poistnú udalosť, ak bol páchateľ zistený podľa právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončilo trestné konanie vedené v súvislosti s krádežou poistenej veci, i keď páchateľ nebol odsúdený pre trestný čin.

5. Do obvyklej výbavy sa zahrňuje:
Antiblokovací systém (ABS), spätné vedenie výfuk. plynov (TURBO), ťažné zariadenie, automatická prevodovka, palubný počítač, Airbag vzduchové vankúše, tónované sklá, zabezpečovacie zariadenie, otáčkomer, protiklzný pohon ASR, elektronická regulácia podvozku, elektrónové disky kolies, puklice, elektrické otváranie okien, viacstupňová prevodovka, prídavný halog. svetlomet, stierač zadného skla, katalizátor, klimatizácia, opierky hláv, špeciálna laková úprava, výšková regulácia náprav podľa zať., čalúnenie umelá koža, čalúnenie koža, čalúnenie látka, autorádioprehrávač, delené zadné sedadlo, spätné zrkadlo pravé, spätné zrkadlo prestaviteľné, spätné zrkadlo el. prestav. vyhriev., ostrekovač reflektora, otváracie strešné okno, otváracia strecha mechanická, otváracia strecha elektrická, skladacia strecha, servoriadenie, vyhrievané sedadlo, samosvorný diferenciál, športové sedadlo, samostatné kúrenie, tempomat, vonkajší teplomer, centrálne zamykanie, doplnkové nástroje, spoiler.

6. Doplňujúca výbava zahrňuje:
zosilňovače, CD prehrávače, televízory, videomagnetofóny, telefóny, faxy, vysielačky, chladničky a pod.

7. Spoluúčasť je výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poskytnutom poistnom plnení. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každé poistné plnenie o dohodnutú výšku spoluúčasti.

8. Franšíza podmienená poisťovňa neposkytuje poistné plnenie, pokiaľ náhrada dosahuje výšku dohodnutej franšízy.


ĎALŠIE DOJEDNANIA
Čl. 13

1. Ďalej sa dojednáva, že spoluúčasť uvedená v poistnej zmluve sa neodpočíta, pokiaľ vozidlo bolo poškodené alebo zničené pri strete s iným vozidlom a poistený preukáže úplnú zodpovednosť prevádzkovateľa, alebo vodiča iného vozidla za vzniknutú škodu. Ak preukáže poistený len čiastočnú zodpovednosť, bude od plnenia za poistnú udalosť odčítaná polovica dohodnutej spoluúčasti.

2. Zabezpečovacie zariadenie, musí byť stále namontované a v prevádzkyschopnom stave počas platnosti poistenia. V prípade krádeže vozidla sa musia preukázať všetky odnímateľné časti zabezpečovacieho zariadenia určené na jeho odomykanie alebo zapnutie (kľúče, karty, ovládače atď.).V prípade, ak sa zistí, že v čase krádeže vozidla bolo zabezpečovacie zariadenie nefunkčné, nie je poistná udalosť likvidná.

3. Bez spoluúčasti sa poisťujú cestovné batožiny, veci osobnej potreby a veci potrebné na výkon pracovnej činnosti prepravované vozidlom počas trvania prepravy, a to:
a) pre prípad ich poškodenia alebo zničenia v dôsledku niektorej zo živelných udalostí (čl. 3, bod 2a),
b) pre prípad ich poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže pri nehode, ktorá postihla vozidlo,
c) pre prípad ich krádeže z uzamknutého vozidla (čl. 3 bodu 2b).

4. Ak je dojednané poistenie batožín do zahraničia, je nutné pri prechode hraníc SR vyplniť potvrdenie o vývoze a dovoze predmetov drahších ako 3000 Sk a nechať ho potvrdiť Colnicou SR.

5. Pri prerušení prepravy napríklad pri prechodnom ubytovaní, batožina a veci osobnej potreby ponechané vo vozidle nie sú poistením kryté Toto obmedzenie neplatí pri jednodennom tranzitnom ubytovaní a stanovaní, pokiaľ je vozidlo zaparkované vedľa stanu v campingu.

6. Poistený má právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu poškodenej veci, ktoré sú v čase poistnej udalosti v mieste obvyklé, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov nahradzovaných častí poškodenej veci (týka sa to batožiny).

7. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za potrebné na odvrátenie bezprostredne hroziace poistnej udalosti alebo na zmiernenie následkov poistnej udalosti, poisťovňa je povinná poskytnúť mu plnenie za poistnú udalosť zodpovedajúce nákladom, ktoré na také opatrenie vynaložil, ak boli úmerné cene poistnej veci.

8. Ak suma vypočítaná podľa týchto ustanovení je vyššia ako suma, ktorá bola v poistnej zmluve dohodnutá ako najvyššie plnenie za poistnú udalosť (poistná suma), poisťovňa je povinná vyplatiť plnenie maximálne do výšky poistnej sumy. Tento bod sa týka poistenia batožín.

9. V prípade nájdenia ukradnutého vozidla, pokiaľ už bolo vyplatené plnenie za toto vozidlo poistený zmocňuje poisťovňu, aby zabezpečila odpredaj vozidla a uspokojila z neho svoje nároky, prípadne inak s vozidlom disponovala.

10. Cena, ktorú mala vec bezprostredne pred poistnou udalosťou sa určuje tak, že u vozidiel vyrábaných na Slovensku, v Čechách a bývalých socialistických krajinách je východiskovou cenou posledná cena, za ktorú sa daný typ príslušného modelového roku vozidla na Slovensku predával. U ostatných vozidiel vyrábaných v zahraničí je východiskovou cenou cena z príslušného roku výroby daného typu vozidla z katalógu Schwacke bez dane (MwSt.) vynásobená kurzom DEM ku dňu poistnej udalosti, pokiaľ bolo možné tieto typy vozidiel zakúpiť v čase poistnej udalosti v SR za nižšiu cenu, táto je východiskovou cenou. Od východiskovej ceny sa odpočíta suma vyjadrujúca opotrebovanie, prípadne iné znehodnotenie poistnej veci (vozidla) v čase pred poistnou udalosťou v zmysle Znaleckého štandardu pre oceňovanie motorových vozidiel. Takto vypočítaná cena (hodnota) vozidla sa porovná s cenou, za akú by sa vozidlo tej istej značky, typu, prevedenia, veku a opotrebovania predávalo v SR a primerane sa upraví. Pokiaľ nie je možné určiť cenu podľa cenových predpisov, určí sa odhadom. Výška plnenia za poistnú udalosť nemôže prekročiť cenu nového vozidla tej istej značky, typu a prevedenia alebo porovnateľného vozidla.

11. Ak poistený spôsobil škodu pri jazde pod vplyvom alkoholu, ktorého obsah bol v rozmedzí od 0,3 do 1 promile, poisťovňa plnenia za poistnú udalosť primerane zníži a ak obsah alkoholu v krvi väčší ako 1 promile, poisťovňa neplní za poistnú udalosť, tak ako je uvedené v čl. 4 bode 2f.

12. Pre každý prípad poistenia sa dojednáva podmienená franšíza, vo výške 500 Sk.

13. Ak pri dopravnej nehode, alebo pri krádeži dôjde ku škode na poistenej veci a táto prevyšuje 1000 Sk, je potrebné túto skutočnosť bez meškania ohlásiť polícii.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 14

1. Poisťovňa má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodných pre stanovenie poistného alebo pri zvýšení škodovosti upraviť výšku poistného ku dňu jeho splatnosti.

2. Poisťovňa je oprávnená zohľadniť zmenu hodnoty poisteného majetku úpravou poistného ku dňu splatnosti poistného, pričom túto skutočnosť oznámi poistenému písomne najneskôr osem týždňov pred dňom ukončenia poistného obdobia.

VÝŇATOK ZO VŠEOBECNÝCH POISTNÝCH PODMIENOK PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

Spoločné ustanovenie
Čl. 3

Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré nastanú počas trvania poistenia.

Čl. 5

Poistné plnenie je splatné v SR a v slovenskej mene, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

Čl. 6

Poisťovňa si vyhradzuje právo stanoviť najnižšie a najvyššie poistné sumy, z ktorých sa bude poistenému občanovi poskytovať poistné plnenie.

Čl. 7

1. Výška poistného sa určuje podľa sadzieb pre jednotlivé druhy poistenia stanovených poisťovňou podľa kalkulačných zásad.

2. Ak bolo v dôsledku nesprávne udaných údajov (napr. o druhú vykonávanej činnosti) stanovené nesprávne poistné, pomerne sa upravuje pri poistnej udalosti poistné plnenie.

Nároky z poistenia
Čl. 18

1. Z úrazového poistenia vzniká právo na plnenie, ak za trvania poistenia vznikne poistná udalosť. Poistnou udalosťou je úraz.

2. Úrazom sa rozumie telesné poškodenie alebo smrť spôsobené neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov s výnimkou pôsobenia mikrobálnych jedov a imunotoxických látok.

3. Za úraz sa nepovažuje samovražda alebo pokus o ňu.

Čl. 20

1. Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze lekárske ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára a ako to poisťovňa vyžaduje, dať sa na jeho náklad vyšetriť lekárom, ktorého poisťovňa vyžaduje, dať sa na jeho náklad vyšetriť lekárom, ktorého poisťovňa určí.

2. V prípade, keď sa poistený dožaduje kontrolného vyšetrenia u posudkového lekára poisťovne, je povinný znášať náklady takéhoto vyšetrenia.

Čl. 21

1. Ten, komu vznikne právo na plnenie, je povinný poisťovni v zákonom stanovenej lehote písomne oznámiť, že utrpel úraz, resp. že poistený v dôsledku úrazu zomrel.

2. V prípade vzniku nejasnosti je poistený, resp. ten, komu by právo na plnenie malo vzniknúť, povinný dokázať, že k úrazu došlo.

Čl. 22

Nárok na plnenie poisťovne nevzniká
a) za vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, za vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, kĺbových vačkov a epikondilitíd,
b) za infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením a za pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa čl. 18,
c) za následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu,
d) za zhoršenie choroby následkom úrazu.

Čl. 23

1. Poisťovňa podľa okolností prípadu znižuje svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu, ak došlo k úrazu poisteného v súvislosti s jeho konaním, pre ktoré bol uznaný súdom za vinného trestným činom.

2. Ak bol trestný čin (ods. 1) spáchaný poisteným úmyselne a okolnosti takého prípadu to odôvodňujú, môže poisťovňa znížiť svoje plnenie aj o viac ako polovicu, ak však bol taký čin zvlášť nebezpečný, poisťovňa plnenie neprizná.

Čl. 24

1. Ak došlo k úrazu poisteného následkom jeho opilosti alebo účinkom omamných či toxických látok a okolnosti takéhoto prípadu to odôvodňujú, poisťovňa znižuje svoje plnenie, najviac však o polovicu.

2. Ustanovenie ods. 1. nemožno použiť na prípady, na ktoré sa súčasne vzťahuje ustanovenie čl. 23.

Čl. 25

1. Občan, ktorému má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie poisťovne toto právo nenadobudne, ak spôsobil poistenému smrť úmyselným trestným činom, pre ktorý bol uznaný súdom za vinného.

2. Ak nemohol byť voči takému občanovi započaté trestné stíhanie, pretože po čine zomrel, vyplatí poisťovňa splatnú poistnú sumu osobám určeným v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka vo vzťahu k poistenému.

Čl. 26

1. Výška plnenia za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom a za trvalé následky úrazu sa určuje podľa osobitných zásad a tabuliek pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení (ďalej len oceňovacie tabuľky), do ktorých má právo poistený nahliadnuť na každej organizačnej jednotke Slovenskej poisťovne.

2. Oceňovacie tabuľky sa budú dopĺňať a meniť v nadväznosti na zmeny a výsledky liečebných postupov.

3. Výška plnenia sa určuje podľa oceňovacích tabuliek platných v čase vzniku poistnej udalosti (úrazu).

Čl. 27

1. Ak dôjde k úrazu poisteného a čas, ktorý je podľa poznatkov vedy obvykle potrebný na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia je dlhší ako dva týždne, vyplatí poisťovňa z poistnej sumy toľko percent, koľkými percentami je ohodnotené toto telesné poškodenie v oceňovacích tabuľkách.
Ak nie je v tabuľkách uvedené hodnotenie pevným percentom, určí sa výška plnenia v rámci rozpätia v nadväznosti na skutočný čas nevyhnutného liečenia.

2. Ak telesné poškodenie, ktoré bolo poistenému spôsobené úrazom nie je uvedené v oceňovacích tabuľkách, určí sa výška plnenia podľa času nevyhnutného liečenia v spolupráci s posudkovým lekárom.

3. Podmienka liečenia v trvaní viac ako dva týždne sa nevyžaduje pri chirurgicky ošetrených tržných ranách.

4. Ak bolo poistenému spôsobené jediným úrazom niekoľko telesných poškodení rôznych druhov, plní poisťovňa za čas nevyhnutného liečenia toho poškodenia, ktoré je hodnotené najvyšším percentom.

5. Poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia najviac za dobu jedného roka.

6. Za čas nevyhnutného liečenia poisťovňa neplní, ak zomrie poistený do jedného mesiaca od úrazu. Ak zomrie poistený na následky úrazu po jednom mesiaci, určí sa výška plnenia za čas nevyhnutného liečenia percentom zodpovedajúcim času liečenia odo dňa úrazu po deň úmrtia.

Čl. 28

1. Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky, vyplatí poisťovňa z poistnej sumy toľko percent, koľkým percentám zodpovedá podľa oceňovacích tabuliek rozsah trvalých následkov pri ich ustálení a v prípade, že sa neustálili do troch rokov odo dňa úrazu, koľkým percentám zodpovedá ich stav ku koncu tejto lehoty.

2. Ak jediný úraz spôsobil poistenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotia sa celkové následky súčtom percent za jednotlivé následky.

3. Ak sa jednotlivé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotia sa ako celok, a to najviac percentom uvedeným v oceňovacej tabuľke pre anatomickú alebo funkčnú stratu.

4. Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, ktorého funkcia bola znížená z akýchkoľvek príčin už pred týmto úrazom, poisťovňa svoje plnenie primerane zníži.

5. Ak poistený zomrie pred výplatou plnenia za trvalé následky úrazu, nie však na následky tohto úrazu, vyplatí poisťovňa jeho dedičom sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých následkov priznanému v čase jeho smrti, najviac však sumu zodpovedajúcu poistnej sume dohodnutej pre prípad smrti následkom úrazu.

Čl. 29

1. Ak bola úrazom spôsobená poistenému smrť, ktorá nastala najneskoršie do troch rokov odo dňa úrazu, poisťovňa vyplatí poistnú sumu pre prípad smrti úrazu tomu, komu vzniklo smrťou poisteného právo na plnenie.

2. Avšak poistený na následky úrazu zomrie a poisťovňa už plnila za trvalé následky tohto úrazu, vyplatí len prípadný rozdiel medzi poistnou sumou pre prípad smrti následkom úrazu a už vyplatenou sumou.

Záverečné ustanovenie
Čl. 31

Od ustanovení všetkých článkov týchto všeobecných poistných podmienok sa možno v poistných zmluvách odchýliť.
Kompletné znenie všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie je k dispozícii na nahliadnutie na každej organizačnej jednotka Slovenskej poisťovne.

Osobitné dojednanie

Ak sa prepravovalo vo vozidle viac osôb, ako bol počet sedadiel uvedený v technickom preukaze, znižujú sa poistné sumy v pomere počtu sedadiel k počtu prepravovaných osôb.
Poistenie sa však nevzťahuje na úrazy, ktoré utrpeli osoby na mieste, ktoré nie je určené na prepravu osôb. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na úrazy, ktoré utrpeli osoby pri účasti na pretekoch a súťažiach s rýchlostnou vložkou, vrátane prípravných jázd k nim.