I.M.I. AUTO spol. s r.o.
Cabajská cesta 10
949 01 NITRA

Predaj:
0911 291 776

Servis:
0911 291 755

Čo je LPG?

LPG (Liquefied Petroleum Gas), v preklade skvapalnený ropný plyn, je zmes pozostávajúca najmä z propánu a butánu, na ktorú už dnes úsporne jazdí milión našich európskych susedov. Propán, bután a ich zmesi sú skvapalnené uhlovodíkové plyny, s prevážne tromi až štyrmi atómami uhlíka v nasýtenej aj nenasýtenej molekule. V kvapalnom stave sú bezfarebné,  so špecifickým zápachom. Sú horľavé a výbušné, nejedovaté, ťažšie ako vzduch. Zkvapalnením zmenšujú asi 260x svoj objem. Fyzikálne chemické vlastnosti kvapalnej i plynnej fáze jednotlivých plynov sú trocha rozdielne, takže výsledné parametre zmesí závisia na pomere jednotlivých zložiek.

LPG je syntetizovaný spracovaním ropy alebo kvapalného zemného plynu, tzn. že je získavaný hlavne z fosilných zdrojov energie. Horí čisto bez sadzí a s iba veľmi malým obsahom emisie síry, ktorá nepredstavuje žiadne riziká znečistenia zeme alebo vody. Pri LPG sa udáva výhrevnosť 46,1 MJ / kg v porovnaní s 42,5 MJ / kg nafty a 43,5 MJ / kg benzínu. Akokoľvek,  jeho energetická hustota je nižšia ako v benzíne a nafte a tomu zodpovedá i jeho vyššia spotreba.

LPG je najrozšírenejšie alternatívne palivo v Európe. Ak by sme nerátali krajiny, ako je Argentína, Brazília, Čína a Pakistan, kde jazdí niekoľko miliónov vozidiel na zemný plyn, bolo by najrozšírenejším alternatívnym palivom i na svete.